Klachtenregeling


In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft de KNGF een
klachtenregeling ingesteld en een Klachtencommissie aangesteld. U mag ervan uitgaan
dat wij ons vak als fysiotherapeut zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u desondanks
klachten, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de
desbetreffende fysiotherapeut of contact op te nemen met iemand anders binnen onze
praktijk. Dat kan door een van ons aan te spreken, via de mail
(), schriftelijk (door een klachtenformulier in de daarvoor
bestemde brievenbus te doen) of via de telefoon.

Indien deze bemiddeling voor u onvoldoende resultaat oplevert, kunt u gebruik maken
van een klachtenprocedure en kunt u het informatie klachtenbureau
gezondheidszorg (IKG)
inschakelen. U kunt hiervoor terecht op Klachtenopvangzorg.nl
U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de
wachtkamer. Meer informatie vindt u op www.fysiotherapie.nl`

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?
Binnen tien dagen nadat uw brief bij de Klachtencommissie is binnengekomen, neemt
één van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de
beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing
bieden. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel
ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u.

Biedt bemiddeling geen oplossing, dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u
schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht.
Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan Iaat de
commissie zich adviseren door deskundigen.
Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar
oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut. Is er
meer tijd nodig. dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin
de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief
tegelijk met u.

Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk
laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan
krijgt u een brief met daarin de uiterste datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De
fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de
Klachtencommissie.

Wanneer is de procedure afgerond?
De klachtprocedure is afgerond als de commissie haar oordeel heeft gegeven met
eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut én als de fysiotherapeut aan u en aan de
commissie heeft meegedeeld welke maatregelen hij of zij neemt
Mocht u voor die tijd uw klacht intrekken, dan is de procedure ook afgerond.
Het klachtenreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Klacht- en tuchtregeling
Als gecertificeerd Cranio Sacraal Therapeut is Hans de Rooij aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Hij houdt mij aan de beroepscode van deze vereniging . Hierin staan regels over privacy, geheimhoudingsplicht en de omgang met andere zorgverleners. De vereniging heeft een klachtenreglement en beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijk tuchtcollege.
Lees meer over de klacht- en tuchtregeling op de site van het LVNT.
Bent u ontevreden over de behandeling, dan bespreekt hij dit graag met u. Of u kunt zich wenden tot de LVNT. Komt u er dan nog niet uit of wilt u dit niet met hem bespreken, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG.
Hebt u een ernstige en zwaarwegende klacht over ontoelaatbaar gedrag? Neem dan contact op met het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).